Publicaties


 

Rechtsvermoeden wordt waarheid

Werkgevers zijn op grond van de wet verplicht om in de arbeidsovereenkomst op te nemen wat de gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week is. Er zijn echter varianten van de arbeidsovereenkomst waarbij dit niet altijd op voorhand duidelijk is, zoals oproepcontracten of min-/max-contracten. In die gevallen kan het wettelijke rechtsvermoeden partijen helpen om duidelijkheid te scheppen over de toepasselijke arbeidsduur.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2017, nr. 6
Publicatiedatum: 26/09/2017
Gepubliceerd door:

Beëindiging van de managementovereenkomst

De bestuurder of directeur-grootaandeelhouder werkt in de praktijk regelmatig op basis van een managementovereenkomst. Vaak geven fiscale, sociaalverzekeringsrechtelijke en/of pensioenrechtelijke motieven de doorslag om de werkrelatie vorm te geven in een managementovereenkomst in plaats van een arbeidsovereenkomst. Maar aan de managementovereenkomst met de bestuurder kleven ook enkele belangrijke civielrechtelijke aspecten, waaronder de (wijze van) beëindiging van de werkrelatie.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2017, nr. 6
Publicatiedatum: 26/09/2017
Gepubliceerd door:

Tijdelijk over de grens werken

Als uw organisatie werknemers detacheert binnen de Europese
Unie (EU) kunt u te maken krijgen met de Europese detacheringsrichtlijn en de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Deze richtlijn en wet regelen dat gedetacheerde werknemers binnen de EU recht hebben op de ‘harde kern’ aan arbeidsvoorwaarden in het land waar zij gedetacheerd zijn. Wat zijn uw verplichtingen?

Gepubliceerd in: HR Rendement
Publicatiedatum: 14/09/2017
Gepubliceerd door:

De juridische positie van de statutair directeur

De statutair directeur heeft een bijzondere positie, omdat hij in een tweeledige relatie staat tot de vennootschap. Naast de vennootschapsrechtelijke band bestaat een arbeidsrelatie, waardoor zijn rechtspositie wezenlijk afwijkt van de reguliere werknemer. In dit artikel wordt door Marcel nader in gegaan op de bijzondere positie van de statutair directeur, waarbij ook een vergelijking met de door ons omringende landen wordt gemaakt.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2017, nr. 5
Publicatiedatum: 28/07/2017
Gepubliceerd door:

Belemmeringsverbod Waadi ook voor zzp’er

De Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi) geeft regels aan partijen die arbeidskrachten ter beschikking stellen aan derden (opdrachtgevers). Zo geldt dat aan ter beschikking gestelde arbeidskrachten geen beperkingen mogen worden opgelegd om na terbeschikkingstelling in dienst te treden bij de opdrachtgever. De Hoge Raad heeft zich recent uitgelaten over de vraag of dit belemmeringsverbod ook geldt voor zzp’ers. In bijgevoegd artikel beschrijft Marcel de overwegingen van de Hoge Raad omtrent het belemmeringsverbod.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2017, nr. 5
Publicatiedatum: 28/07/2017
Gepubliceerd door: