Publicaties


 

Duidelijkheid over de RVU-heffing?

Over deze kwestie hebben we al eerder bericht. Eerst over de uitspraak van Hof Den Bosch van 18 november 2016 (zie Loonzaken 2017, nr. 2) en over de conclusie van de advocaat-generaal van 14 december 2017 (Loonzaken 2018, nr. 2). Recent heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan en de vraag is of er nu duidelijkheid is wanneer sprake is van een zogenoemde Regeling vervroegde uittreding (RVU).

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 6
Publicatiedatum: 11/06/2018
Gepubliceerd door:

Privacy en de zieke werknemer, werkgever tast in het duister?

Het zal de meesten niet zijn ontgaan, maar op 25 mei jl. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. In Nederland heeft de AVG de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. Met de AVG wordt er kort gezegd een Europees kader gegeven voor de bescherming van persoonsgegevens. Hieronder vallen ook de gegevens over de gezondheid van een werknemer. Uit de praktijk blijkt dat veel werkgevers nog steeds niet weten hoe zij dienen om te gaan met deze medische gegevens. Wat mag wel, wat mag niet en wellicht nog belangrijker: hoe lang mag een werkgever het (re-integratie)dossier van een werknemer bewaren

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 5
Publicatiedatum: 21/05/2018
Gepubliceerd door:

De arbeidsmarkt weer in balans?

In oktober 2017 werd door het kabinet Rutte-III een regeerakkoord bereikt. Onderdeel van dit regeerakkoord was een pakket aan wijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht. De wijzigingen moeten het werkgeverschap aantrekkelijker en werken lonend maken. In het conceptwetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ is dit pakket aan maatregelen verder uitgewerkt. Schept dit wetsvoorstel inderdaad vertrouwen in de toekomst, zoals de titel van het regeerakkoord aankondigde?

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 5
Publicatiedatum: 14/05/2018
Gepubliceerd door:

Geen transitievergoeding voor AOW’er: discriminatie?

Werknemers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt op of na de AOW-gerechtigde leeftijd komen op basis van de wet niet in aanmerking voor een transitievergoeding. De vraag rijst of deze uitzondering voor AOW’ers discriminatie oplevert, omdat overige werknemers wel gewoon in aanmerking komen voor de transitievergoeding, indien zij aan de hiervoor gestelde wettelijke eisen voldoen. De Hoge Raad heeft onlangs deze vraag beantwoord.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 5
Publicatiedatum: 07/05/2018
Gepubliceerd door:

Ontslag op staande voet: niet te bagatelliseren?

Het ontslag op staande voet is één van de meest ingrijpende maatregelen die een werkgever kan nemen jegens een werknemer. De gevolgen van een ontslag op staande voet voor de werknemer zijn fors. De werknemer zit van de één op de andere dag zonder baan en inkomen en heeft mogelijk ook geen recht op een uitkering. Toch houdt een ontslag op staande voet voor zogenaamde ‘bagateldelicten’, ondanks de verstrekkende consequenties voor de werknemer, vaak stand.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 4
Publicatiedatum: 23/04/2018
Gepubliceerd door: