Publicaties


 

Belemmeringsverbod Waadi ook voor zzp’er

De Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi) geeft regels aan partijen die arbeidskrachten ter beschikking stellen aan derden (opdrachtgevers). Zo geldt dat aan ter beschikking gestelde arbeidskrachten geen beperkingen mogen worden opgelegd om na terbeschikkingstelling in dienst te treden bij de opdrachtgever. De Hoge Raad heeft zich recent uitgelaten over de vraag of dit belemmeringsverbod ook geldt voor zzp’ers. In bijgevoegd artikel beschrijft Marcel de overwegingen van de Hoge Raad omtrent het belemmeringsverbod.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2017, nr. 5
Publicatiedatum: 28/07/2017
Gepubliceerd door:

Minimum (jeugd)loon in de revisie

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) aangenomen. Met de wetswijziging wordt beoogd de WML aan te laten sluiten op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Enkele wijzigingen zijn al op 1 juli 2017 in werking getreden. In bijgevoegd artikel heeft Michelle geschreven over de veranderingen die de WML met zich meebrengt.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2017, nr. 5
Publicatiedatum: 28/07/2017
Gepubliceerd door:

Mystery shopper: zegen of showstopper?

Bedrijven huren steeds vaker nepklanten in om bijvoorbeeld de kwaliteit van de dienstverlening door hun medewerkers te controleren. Aan de inzet van deze zogenaamde mystery shoppers kleven belangrijke arbeidsrechtelijke aspecten. Immers, hoe staat het met de privacy van de personeelsleden, welke rol heeft de ondernemingsraad en wat mag de werkgever doen met de bevindingen van de mystery shoppers?

Gepubliceerd in: Loonzaken 2017, nr. 4
Publicatiedatum: 16/06/2017
Gepubliceerd door:

Eigen risicodrager ZW: wie betaalt, bepaalt?

Werkgevers die kiezen voor het eigen risicodragerschap voor de ziektewet betalen zelf de ziektewetuitkering voor hun (ex-)personeelsleden en zijn zelf verantwoordelijk voor de re-integratieactiviteiten. De financiële prikkel om te kiezen voor eigen risicodragerschap ligt in een lagere gedifferentieerde premie. Hier staan echter ook risico’s tegenover, die zich vooral bij ontslag kunnen verwezenlijken.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2017, nr. 4
Publicatiedatum: 16/06/2017
Gepubliceerd door:

Up or out: een redelijke grond voor ontslag?

In het bedrijfsleven, en dan met name in de dienstverlenende sector, is het een bekend verschijnsel: een werknemer wiens ontwikkeling op enig moment stokt, dient de organisatie te verlaten. Het hanteren van een zogenaamd ‘up or out’-beleid staat echter op gespannen voet met het ontslagrecht. In dit artikel zet Marcel de Vries uiteen of de Wet werk en zekerheid nog enige ruimte biedt voor het ‘up or out’-beleid.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2017, nr. 2
Publicatiedatum: 05/04/2017
Gepubliceerd door: