Publicaties


 

Nieuwe publicatie

Een voorwaarde voor werkgevers om over te kunnen gaan tot ontslag van een werknemer, is dat moet worden onderzocht of er mogelijkheden zijn om een werknemer te herplaatsen in een andere functie, al dan niet met behulp van scholing. Met name bij werkgevers die onderdeel uitmaken van een (internationaal) concern rijst de vraag hoe ver die herplaatsingsverplichting reikt.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 2
Publicatiedatum: 23/02/2018
Gepubliceerd door:

Afbreken onderhandelingen voor de eindstreep

In de sollicitatiefase kunnen reeds wettelijke verplichtingen gelden, die de werkgever tegenover de sollicitant in acht heeft te nemen. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan privacyregelgeving, maar ook aan algemene rechtsbeginselen die met zich mee kunnen brengen dat de werkgever zich niet zomaar kan terugtrekken uit onderhandelingen over een arbeidsovereenkomst.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 2
Publicatiedatum: 22/02/2018
Gepubliceerd door:

Uitleg van cao-bepalingen: voer voor discussie

Op basis van de werkingssfeerbepaling van een cao wordt beoordeeld of ondernemingen onder de reikwijdte van een cao vallen. De criteria die worden gehanteerd in de werkingssfeerbepalingen zijn niet altijd eenduidig en kunnen tot interpretatieverschillen leiden. Dit artikel behandelt de uitleg van werkingssfeerbepalingen in cao’s, en de daaraan gekoppelde juridische knelpunten.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 1
Publicatiedatum: 25/01/2018
Gepubliceerd door:

Stoelendansreorganisatie nog mogelijk?

Ook na invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) geldt dat in geval van bedrijfseconomisch ontslag het afspiegelingsbeginsel als leidraad moet worden genomen bij het bepalen welke werknemer kan worden ontslagen. Is de stoelendansmethode, waarbij bestaande functies komen te vervallen en werknemers op een kleiner aantal nieuw gecreëerde functies mogen solliciteren nog mogelijk, en zo ja, hoe werkt dit uit in de praktijk?

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 1
Publicatiedatum: 25/01/2018
Gepubliceerd door:

Billijke vergoeding: einde aan de tombola?

Indien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever kan de rechter bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst naast de transitievergoeding ook een billijke vergoeding toekennen. Recent heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de wijze waarop de hoogte van de billijke vergoeding moet worden vastgesteld. Centraal staat de vraag of (toch) rekening mag worden gehouden met de gevolgen van het ontslag voor de werknemer.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2017, nr. 8
Publicatiedatum: 22/12/2017
Gepubliceerd door: