Publicaties


 

De juridische positie van de statutair directeur

De statutair directeur heeft een bijzondere positie, omdat hij in een tweeledige relatie staat tot de vennootschap. Naast de vennootschapsrechtelijke band bestaat een arbeidsrelatie, waardoor zijn rechtspositie wezenlijk afwijkt van de reguliere werknemer. In dit artikel wordt door Marcel nader in gegaan op de bijzondere positie van de statutair directeur, waarbij ook een vergelijking met de door ons omringende landen wordt gemaakt.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2017, nr. 5
Publicatiedatum: 28/07/2017
Gepubliceerd door:

Belemmeringsverbod Waadi ook voor zzp’er

De Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi) geeft regels aan partijen die arbeidskrachten ter beschikking stellen aan derden (opdrachtgevers). Zo geldt dat aan ter beschikking gestelde arbeidskrachten geen beperkingen mogen worden opgelegd om na terbeschikkingstelling in dienst te treden bij de opdrachtgever. De Hoge Raad heeft zich recent uitgelaten over de vraag of dit belemmeringsverbod ook geldt voor zzp’ers. In bijgevoegd artikel beschrijft Marcel de overwegingen van de Hoge Raad omtrent het belemmeringsverbod.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2017, nr. 5
Publicatiedatum: 28/07/2017
Gepubliceerd door:

Minimum (jeugd)loon in de revisie

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) aangenomen. Met de wetswijziging wordt beoogd de WML aan te laten sluiten op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Enkele wijzigingen zijn al op 1 juli 2017 in werking getreden. In bijgevoegd artikel heeft Michelle geschreven over de veranderingen die de WML met zich meebrengt.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2017, nr. 5
Publicatiedatum: 28/07/2017
Gepubliceerd door:

Mystery shopper: zegen of showstopper?

Bedrijven huren steeds vaker nepklanten in om bijvoorbeeld de kwaliteit van de dienstverlening door hun medewerkers te controleren. Aan de inzet van deze zogenaamde mystery shoppers kleven belangrijke arbeidsrechtelijke aspecten. Immers, hoe staat het met de privacy van de personeelsleden, welke rol heeft de ondernemingsraad en wat mag de werkgever doen met de bevindingen van de mystery shoppers?

Gepubliceerd in: Loonzaken 2017, nr. 4
Publicatiedatum: 16/06/2017
Gepubliceerd door:

Eigen risicodrager ZW: wie betaalt, bepaalt?

Werkgevers die kiezen voor het eigen risicodragerschap voor de ziektewet betalen zelf de ziektewetuitkering voor hun (ex-)personeelsleden en zijn zelf verantwoordelijk voor de re-integratieactiviteiten. De financiële prikkel om te kiezen voor eigen risicodragerschap ligt in een lagere gedifferentieerde premie. Hier staan echter ook risico’s tegenover, die zich vooral bij ontslag kunnen verwezenlijken.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2017, nr. 4
Publicatiedatum: 16/06/2017
Gepubliceerd door: